Ҳисобланган дивидендлар тўғрисида маълумотлар

01.01.2024 йил ҳолатига кўра талаб қилинмаган дивидендлар бўйича қарздорлик 1 305 907,0 минг сўмни ташкил этади.

Дивиденд олмаган акциядорлар «ЎзРТХБ»АЖнинг Бухгалтерия бўлимига мурожаат қилишлари керак:

- жисмоний шахслар тегишли дивидендларни ўтказиш учун реквизитлар кўрсатилган ариза, шунингдек шахсий гувоҳнома (паспорт/ИД карта) тақдим этадилар.;

- юридик шахслар пул ўтказиш учун банк реквизитлари кўрсатилган ҳолда ёзма талабнома тақдим этадилар

Маълумот учун: “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 51-моддасига мувофиқ, эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади.

«ЎзРТХБ»АЖнинг алоқа рақамлари:

Call-маркази: (+99871) 207-00-33;

Бухгалтерия бўлими (+99871) 207-00-33, ички 10-40;

Корпоратив бошқарув ва акциядорлар билан ишлаш бўлими (+99871) 207-00-33, ички 10-45.

Электрон почта: info@rtsb.uz

Манзил:Тошкент ш., Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 77-уй

Иш кунлари: душанбадан жумагача

Дам олиш кунлари: шанба ва якшанба

Иш вақти: 09:00 дан 18:00 гача

Тушлик вақти: 13:00 дан 14:00 гача

Сўнгги 16 йил давомида "ЎзРТХБ" АЖ томонидан ҳисобланган ва тўланган дивидендлар тўғрисида маълумотлар
"ЎзРТХБ" АЖ видиденд тўлаш сиёсати Биржа ва унинг акциядорлари ўртасидаги манфаатларнинг ўзаро мутаносиблиги, компанияни инвестицион жозибадорлигини ва капитализациясини ошириш, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, Биржанинг Устави ва унинг ички ҳужжатларида назарда тутилган акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя қилишга асосланган.

Тўлов йили

Дивиденд тўланган пайти

Оддий бир акция учун дивиденд
(сўм)

Дивидендларни тўлаш учун йўналтирилган соф фойда %

Дивидендларни тўлаш учун йўналтирилган соф фойда суммаси

Муомаладаги акциялар сони

Дивидендлар тақсимланган акциядорларнинг умумий йиғилишининг санаси

Дивидендларни тўлаш муддати

2024 йил

2023 йил

2600,0

85,03%

194 891 892 000,00

74 958 420

19.03.2024

Акциядорлар йиғилишидан камида 60 кун олдин

2023 йил

2022 йил

2300,0

87,21%

172 404 366 000,00

74 958 420

18.03.2023

2022 йил

2021 йил

1650,0

88,31%

123 681 393 000,00

74 958 420

19.03.2022

2021 йил

2020 йил

1100,0

86,95%

82 454 262 000,00

74 958 420

20.03.2021

2020 йил

2019 йил

2490,0

76,135%

62 215 488 600,00

24 986 140

22.05.2020

2019 йил

2018 йил

550,0

52,23%

13 742 377 000,00

24 986 140

24.05.2019

2018 йил

2017 йил

230,0

65,07%

5 746 812 200,00

24 986 140

25.05.2018

2017 йил

2016 йил

200,0

61,99%

4 997 228 000,00

24 986 140

26.05.2017

2016 йил

2015 йил

160,00

60,61 %

3 997 782 400,00

24 986 140

27.05.2016

2015 йил

2014 йил

190,00

51,68%

4 747 366 600,00

24 986 140

15.05.2015

2014 йил

2013 йил

180,00

52,01%

4 497 505 200,00

24 986 140

20.06.2014

2013 йил

2012 йил

160,01

51,20%

3 998 212 100,00

24 986 140

21.06.2013

2012 йил

2011 йил

99,51

52,00%

2 486 322 000,00

24 986 140

22.06.2012

2011 йил

2010 йил

50,70

51,00%

1 266 818 070,00

24 986 140

10.06.2011

2010 йил

2009 йил

31,61

70,00%

789 701 900,00

24 986 140

11.06.2010

2009 йил

2008 йил

43,81

90,00%

1 094 742 700,00

24 986 140

12.06.2009

 

01.01.2023 й. ҳолатига кўра талаб қилинмаган дивидендлар бўйича қарзлар 1 017 747,0 минг сўмни ташкил этади.

Дивидендлар олмаган акциядорлар "ЎзРТХБ" АЖ нинг "Бухгалтерия" сига мурожаат қилишлари керак: жисмоний шахслар шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт); - юридик шахс пул маблағларини ўтказиш бўйича банк реквизитлари кўрсатилган ёзма мурожаат билан.

Манзил: info@rtsb.uz

Тел: (+99871) 207-00-33.

 

"ЎзРТХБ" АЖ да 2019 йилнинг соф фойдасининг тақсимлаш бўйича таклиф

Фойданинг тақсимланишини йўналиши

2020 йил охирига қадар(ПЛАН)

2019 йил охирида(ПЛАН)

%

Миқдор, сўм

%

Миқдор, сўм

1

Дивидендларни тўланиши

86,9535%

82 454 262 000,00

76,1347%

62 215 488 600,00

Шу жумладан давлат улуши бўйича

21 450 000 000,00

16 185 000 000,00

Акциялар миқдори

74 958 420 дона

24 986 140 дона

1 акция учун дивиденд

1 100,00 сўм/акцияга

2 490,00 сўм/акцияга

2

Заҳира фондини шакллантириш

5,0000%

4 741 284 977,39

-

-

3

12% ли ижтимоий тўловларни ҳисобга олган ҳолда молиявий натижаларни шакллантиришда иштирокчиларни ва бошқарув органларининг мукофоти

4,0000%

3 793 027 981,91

2,5352%

2 071 683 315,67

4

Ривожланиш ва инновация фондига ажратилган маблағ

4,0465%

3 837 124 588,50

-

-

5

Тақсимланмаган маблағни кейинги капиталлаштириш учун қолдириш

-

-

21,3301%

17 430 452 789,47

 

Жами

100,00%

94 825 699 547,80

100,00%

81 717 624 705,14

 

«O’zRTXB» AJ нинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»

Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and the issuer's audit commission

Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name

Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи / Наименование органа эмитента, членом которого является лицо / Name of the issuer's body, of which the person is a member

Тўлов тури / Вид выплаты / Type of payment

Ҳисобланган сумма / Начисленная сумма / Accrued amount

Маблағлар ҳисобланган давр / Период, за который начислены средства / Period for which funds were accrued

Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати / Документ, в котором предусмотрена выплата / Document in which payment is made

1

Ортиков Акмалхон Жўрахонович / Ortikov Akmalxon Jo'rakhonovich

Кузатув кенгаши

Наблюдательный совет

The Governors board

Хақ

Вознаграждения

Rewards

44 600 000

2019

АУЙ Баённомаси (22.05.2020)

Протокол ОСА (22.05.2020)

AGMSh protocol (22.05.2020)

2

Фазылов Фуркат Анварович / Fazilov Furkat Anvarovich

35 680 000

2019

3

Махмудов Расул Батирович / Mahmudov Rasul Batirovich

35 680 000

2019

4

Нормухамедов Сардор Рифатович / Normuhamedov Sardor Rifatovich

44 600 000

2019

5

Зияев Азиз Абдухакимович / Ziyayev Aziz Abduxakimovich

44 600 000

2019

6

Хайдаров Азамат Хикматуллаевич / Xaydarov Azamat Xikmatullayevich

44 600 000

2019

7

Хамидова Феруза Рустамовна / Hamidova Feruza Rustamovna

35 680 000

2019

1

Олимова Дилнавоз Бахтияровна / Olimova Dilnavoz Baxtiyarovna

Тафтиш комиссияси

Ревизионная комиссия

Audit committee

Хақ

Вознаграждения

Rewards

11 150 000

2019

АУЙ Баённомаси (22.05.2020)

Протокол ОСА (22.05.2020)

AGMSh protocol (22.05.2020)

2

Нормуродов Шерозбек Зарилович / Normurodov Sherzodbek Zarilovich

6 690 000

2019

3

Рахимова Наргиза Бахадировна / Raximova Nargiza Baxadirovna

6 690 000

2019